Kĩ năng lãnh đạo

Các bài giảng về tư duy và kĩ năng, cùng với những câu hỏi và tình huống soi chiếu từ những trải nghiệm thực tế về lãnh đạo tổ chức và lãnh đạo cá nhân, giúp người học có thể ứng dụng các kiến thức và kĩ năng về lãnh đạo trong phát triển tổ chức và phát triển cá nhân.