Trang chủ / Ấn phẩm - Tài liệu / Ấn phẩm CCIHP /

Ấn phẩm CCIHP

Kết quả Điều tra Quốc gia về Bạo Lực đối với Phụ Nữ ở Việt Nam năm 2019
15/072020

Kết quả Điều tra Quốc gia về Bạo Lực đối với Phụ Nữ ở Việt Nam năm 2019

Năm 2019, Việt Nam tiến hành Điều tra quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam, sử dụng phương pháp của Điều tra đa quốc gia về Tình hình sức...

CÁC TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC